Pläne I – XXX, 1981 / Für K

Opening
29 Nov 1985, 7 pm